top of page

הסכם גירושין

האם אתם נשואים או ידועים בציבור?
האם שניכם יהודים?
האם נישאתם ברבנות או בהליך אזרחי?
היה ונישאתם בהליך אזרחי – האם נרשמתם במשרד הפנים כנשואים?
האם הינכם מתגוררים יחד או בנפרד?
האם נולדו לצדדים ילדים ?
האם מתנהלים ו/או התנהלו בין הצדדים הליכים משפטיים?
האם האישה מוותרת על מזונות אישה, כתובתה, תוספת כתובה וכל תשלום פיצוי הנובע מנישואי הצדדים?
האם הצדדים מסכימים להתגרש זה מזו בגט פיטורין כדמו"י בביה"ד הרבני אחר אישור ההסכם?
האם ישנה הסכמה כי ההורים יחלקו ביניהם אחריות הורית משותפת ?
האם הצדדים מסכימים כי כאפוטרופוסים הטבעיים של הילד/ה/ים, הצדדים יקיימו ככל שניתן היוועצות הדדית בכל עניין הנוגע להחלטות משמעותיות הנוגעות לילד/ה/ים בענייני חינוך, רפואה, בריאות ודרך גידול הילד/ה/ים?
האם הצדדים מסכימים להודיע איש לרעהו על כל שינוי בכתובת כל אחד מהם לפחות 30 ימים מראש?
האם ההורים מסכימים כי במידה ויתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים ביחס לנושאי חינוך הילד/ה/ים ביחס להעתקת מקום מגוריו של הורה ומקום מגוריהם וחינוכם של הילד/ה/ים כאמור, מסכימים הצדדים כי בטרם תיעשה פניה על ידי מי מהם לערכאות משפטיות, הצדדים מתחייבים למצות אפיקי גישור ופישור ביניהם?
האם כשהילד/ה/ים מצויים אצלך, האם את/ה מתחייב/ת לאפשר לילד/ה/ים קשר רציף וקבוע עם ההורה האחר לרבות קשר טלפוני, קשר אינטרנטי וכיוצ"ב, במידה סבירה ומבלי לפגוע בזמנם של הילד/ה/ים עם ההורה האחר?
האם הצדדים מסכימים כי בימי מחלה/שביתה ו/או חופשה בלתי צפויה בהם הילד/ה/ים לא יתייצב/ה/ו למסגרות החינוך, הם יישארו עם ההורה אצלו התעוררו בבוקר?
האם הצדדים מסכימים כי חלוקת החגים בין ההורים תהיה בהתאם למועדי החופשה כפי שנקבעו במערכת החינוך לרבות אסרו חג?
האם ההורים מסכימים כי חגי ישראל יחולקו בין הצדדים באופן שווה?
מה תהא חלוקת זמני השהות בחופת הקיץ?
האם ההורים מסכימים על קייטנות בקיץ לילד/ה/ים?
האם ישנה באיזה באיזה כתובת יירשם מענו מענו/ה/ים של הילד/ה/ים ?
האם הצדדים מסכימים כי במקרה של נסיעת מי מההורים לחו"ל, העדיפות לשהות עם הילד/ה/ים תהא קודם כל להורה שנותר בארץ ובמקרה של אילוץ מצד ההורה שנותר בארץ ובכפוף להודעתו להורה הנוסע מראש, ידאג ההורה הנוסע למציאת פתרון חלופי לזמני השהות שלו עם הילד/ה/ים, עם בן משפחה המוכר לילד/ה/ים ומבלי שהדבר יפגע בשגרת יומם של הילד/ה/ים?
האם ההורים מסכימים כי הורה אשר מעוניין לטוס עם הילד/ה/ים לחו"ל יעדכן את ההורה האחר ויקבל את אישורו בהודעה מוקדמת מראש ובכתב של לפחות בת 21 ימים מראש ובכתב?
האם יש הסכמה כי הטיול של ההורה הנוסע עם הילד/ה/ים והנסיעה לחו"ל לא יעלו על פרק זמן של 21 ימים ברצף?
האם הצדדים מסכימים להסדיר לפני החופשה את דרכי הקשר בין ההורה הנשאר בארץ לבין הילד/ה/ים במהלך החופשה, בטלפון, אינטרנט וכו'?
האם הצדדים מודעים כי הוצאות נסיעת הילד/ה/ים לרבות עלות כרטיס הנסיעה, הנפקת ויזה, מימון ביטוחים רפואיים ומימון טלפון נייד לחו"ל להורה ו/או לילד/ה/ים יהיה באחריותו של ההורה המבקש להוציא את הילד/ה/ים לחו"ל.
האם לילד/ה/ים יש דרכון?
האם ההורים מסכימים כי במידה ולילד/ה/ים טרם הוצא דרכון ההורים יפעלו להוצאת דרכון תוך 60 ימים מיום חתימת הסכם הגירושין?
האם ההורים מסכימים ללכת ביחד ו/או בנפרד למשרד הפנים ולחתום על כל מסמך הנדרש להוצאות דרכונו של הילד/ים?
האם ישנה הסכמה כי במידה ועם שובו של הילד/ים מחו"ל תחול על הילד/ים, חובת בידוד, ההורה היוצא לחו"ל יישא בנטל הבידוד
האם ההורים מסכימים כי הילד/ה/ים יהיו בתקשורת רצופה עם ההורה שנשאר בארץ? מובהר כי הורה הטס עם הילד/ה/ים לחו"ל או לחופשה בארץ ימסור פירוט להורה האחר על יעד הנסיעה, מקומות הלינה ודרכים ליצירת קשר.
האם ההורים מסכימים היכן ישמר הדרכון של הילד/ה/ים?
האם ההורים מסכימים כי ההורה שמחזיק את הדרכון ימסור אותו להורה שחפץ לקחת את הילד/ה/ים לחו"ל בתוך 72 שעות מיום הודעה בכתב ומראש על מועד הנסיעה?
האם ההורים מסכימים על תשלום מזונות לילד/ה/ים מהורה אחד למשנהו?
האם הצדדים מסכימים על חוג בעלות פרטית או בעלות ממוצעת של חוג במתנ"ס?
האם בהעדר הסכמת ההורים על מתן שיעורי תגבור לילד/ה/ים, המחלוקת תתקבל ותוכרע על ידי המורה המחנכת ו/או הגננת המחנכת?
האם הצדדים מסכימים כי המועד האחרון המוסכם לתשלום המזונות הוא ה – 10 לכל חודש קלאנדרי?
האם הצדדים מודעים לכך כי דמי המזונות יהיו צמודים למדד הידוע ביום אישורו של הסכם הגירושין, אשר יעודכנו מדי 3 חודשים ללא עדכון רטרואקטיבי ? מובהר כי במקרה של מדד שלילי, הסכום לא יופחת.
למי תשולם קצבת הילדים?
האם הצדדים מאשרים כי ממועד הגיע הילד/ה/ים לגיל 18 או סיום הלימודים בבית ספר התיכון, המאוחר מבניהם של כל אחד מהילדים ועד סיום שירות חובה בצה"ל - אנא סמן בעיגול.
האם הילד/ה/ים מבוטחים בביטוח בריאות פרטי?
האם הילד/ה/ים מבוטחים בביטוח בריאות משלים?
מי מהצדדים ישלם את פוליסות הביטוח הרפואי של הילד/ה/י/ם?
בהעדר הסכמה בין ההורים על טיפול רפואי לילד/ה/ים, האם הצדדים מסכימים כי הגורם המקצועי הרפואי הספציפי יכריע? לדוגמה רופא משפחה?
האם ההורים מסכימים כי בהוצאות בריאות חריגות הכרחיות אשר אינן מכוסות על ידי חוק הבריאות הממלכתי ו/או הביטוח הרפואי המשלים כגון: ניתוחים, רפואת שיניים, אורתודנט, פסיכולוג, פסיכיאטר, תרופות שלא ניתנות בשגרה, אבחונים, משקפיים, קלינאית תקשורת, ריפוי בעיסוק וכיוצ"ב ישולמו באופן הבא:
האם הצדדים מסכימים כי הוצאות החינוך לרבות אגרות חינוך, סל תרבות, ועד כיתה, ספרי לימוד, תלבושת אחידה, טיולים וציוד לביה"ס ישולמו בחלקים שווים?
האם הצדדים מסכימים כי הוצאות חינוך חריגות כמו צהרון וקייטנה, שיעורים פרטיים, תנועות נוער וכו' ישולמו בחלקים שווים לאחר ביצוע החזרים וכנגד הצגת קבלות?
האם ההורים מסכימים כי היה והורה אחד נשא בתשלום הוצאות הילד/ה/ים כנגד הצגת קבלות ו/או אישורים, ההורה האחר ישיב את חלקו תוך 7 ימים, מיום התשלום בפועל?
האם ההורים מסכימים כי במידה ומי מההורים יהיה זכאי להשתתפות ממקום עבודתו בעלות קייטנה ו/או צהרון ו/או חוגים, הוא יהיה חייב לעדכן את ההורה האחר ושווי ההטבה הכספית שניתנה תקוזז בין הצדדים במסגרת ההתחשבנות?
האם הצדדים מודעים כי כל הרכיבים המפורטים בהסכם זה מהווים מזונות לכבל דבר ועניין לצורך גבייתם ככל שיהא בכך צורך בלשכת ההוצאה לפועל?
האם הצדדים מסכימים כי במקרה שחו"ח הורה ילך לעולמו, ההורה שנשאר, מתחייב לאפשר קשר בין הוריו ולאחיו של ההורה שנפטר?
בעת אישור ההסכם נדרשים ההורים לשלם אגרה של כ- 500 שקלים לביהמ"ש. האם קיימת הסכמה כי הצדדים יישאו באגרה בשיעורים שווים?
נרצה לקבל מכם הצעת מחיר נפרדת לסיוע בהסדרת חלוקת הרכוש
bottom of page