בית המשפט המחוזי קבע כי אב יהודי אינו פטור מלשאת בהוצאות מדור עבור ילדיו וזאת גם כאשר האם מתגוררת בדירה בבעלותה שעליה לא רובץ חוב משכנתא וזאת בניגוד להלכה שנהגה בבתי המשפט לפיה אב אינו חייב לשאת במדור רעיוני עבור ילדיו אם בפועל הוצאה זו אינה קיימת.

מקום שהאם רכשה דירה למגוריה ולמגורי הקטינים – ללא עלות כספית חודשית שמשולמת על ידה, לא יהיה לאב פטור עקרוני מתשלום מדור לידי האם בגין ילדיו אלא כל מקרה ייבחן לנסיבותיו.

השאלה אם קיימת בפועל עלות של מדור, לא תהיה עוד גורם מכריע אלא שיקול אחד בין יתר השיקולים אשר יילקחו בחשבון בשאלת מתן פטור לאב מתשלום עבור קורת גג.

החיוב במזונות ילדים נבחן לפי שלוש קבוצות גיל: קטינים עד גיל שש, ("קטני קטנים"), קטינים שגילם עולה על שש שנים אך אינו עולה על חמש עשרה ("קטינים") וקטינים שגילם עולה על חמש עשרה שנים אך אינו עולה על שמונה עשרה שנים.

ביהמ"ש המחוזי קובע כי אין בסיס הלכתי לפטור אב מלשאת בעלות דיור בסיסי לילדיו שמתחת לגיל שש שכן חובה זו של האב קיימת ללא קשר ליכולתה הכלכלית של האם ומכאן נלמד כי חובה זו קיימת ללא קשר לעובדה שהילדים מתגוררים בבית האם שנרכש על ידה במלואו או באמצעות מימון חלקי של משכנתא.

הבסיס הרעיוני הנעוץ בהחלטה זו הוא שאין להתחשב בשאלה מה האם בחרה לעשות בכספה – האם לחסוך אותו בבנק או לקנות בעזרתו דירת מגורים.  בכל מקרה אמצעיה הכלכליים או ההון שבידיה לא השתנו, ואין מקום לשנות מחובתו של האב כפי שנקבעה קודם לכן עקב רכישת הדירה על ידי האם: "…על אותו משקל ובדיוק כפי שפורט לעיל את אותו חיסכון ניתן לזקוף כחלק מהכנסותיה של האם וכחלק מיכולותיה לצורך התחשבות בגובה חיובו של האב בעלות הדיור של ילדיו הקטינים בהתאם להלכות שפורטו לעיל, אך אין בכך כדי להקנות לו פטור מלא ברמה העקרונית הנורמטיבית – מלהשתתף בעלות רק זו משום שהקטין מתגורר בדירה שרכשה אמו…".

באשר למדורם של ילדים בגילאים שש עד חמש עשרה, ההלכה אינה חד משמעית וברורה. היקף חיובו של אב כלפי ילדים בקבוצת גיל זו שנוי במחלוקת שבבסיסה השאלה האם מדובר בחיוב משפטי עצמאי כמו עד גיל 6 או מדובר בחיוב מדין צדקה וכשאז יש להתחשב גם ביכולתה הכלכלית של האם אשר מחויבת לתת ידה בפרנסת הקטינים וזאת ככל וידה משגת.

באשר לילדים מעל גיל 15 ועד גיל 18, חיובו של האב לשאת במדורם הוא מדין צדקה בלבד ולפיכך היקף החיוב של האב במדור הקטינים שעה שהוצאה זו איננה קיימת בפועל יפחת או יתבטל.

בית המשפט מסכם דבריו וקובע כי "…אין הלכה של בית המשפט העליון לפיה פטור אב מהשתתפות בעלות הדיור של ילדיו הקטינים – בכל גיל – מקום שהאם רכשה דירה למגוריה ולמגורי הקטינים – ללא עלות כספית חודשית שמשולמת על ידה."