top of page

מועד הקרע

 

מהו מועד הקרע?

באופן כללי, ברירת המחדל הינה כי מועד הקרע הינו במועד סידור הגט, אולם בהתאם לס' 8 לחוק יחסי ממון, בית המשפט רשאי לקבוע בנסיבות מיוחדות, שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהא לפי שווים במועד אישון המשאבים אלא לפי שווים במועד מוקדם יותר.

 

מהן ההשלכות של קביעת מועד הקרע?

לקביעת מועד הקרע השלכות מהותיות בעיקר במסגרת איזון המשאבים- קרי חלוקת הנסכים המשותפים בין בני הזוג. לדוגמא במקרים בהם מבקשת האישה חלק בנכסי קריירה אותם צבר הבעל יש השלכות לקביעה של המועד ממנו נפסיק לקבוע כי נכסי הקריירה שצבר הבעל שייכים לו בלבד ולא ייכנסו במסגרת איזון המשאבים.

 

מהם המקרים בהם יוקדם מועד הקרע?

בפרטיקה כל מקרה נדון לגופו על פי נסיבותיו המיוחדות אולם לרוב המועד הקובע לאיזון משאבים יהא המועד בו הבשיל מי מבני הזוג והגיע להסכמה כי הפירוד הוא עובדה.

 

בסע' 8 לחוק יחסי ממון אמנם נקבע כי החריגה מן הכלל שבו מועד הקרע הינו מועד סידור הגט תהא בנסיבות מיוחדות- יש לציין כי אין הכוונה למקרים חריגים בלבד שכן בפועל ס' 8 מקנה לערכאה השיפוטית גמישות וזאת על מנת לאזן את המשאבים בין בני הזוג באופן צודק והוגן.

bottom of page