top of page

ידועים בציבור

 

הכרה במוסד ה"ידועים בציבור", קיימת מזה  עשרות שנים, כאשר המטרה הינה להעניק לאשה שנתנה שנותיה ואהבתה לבן זוגה, זכויות הדומות והקרובות לאלו של אישה חוקית, מתוך שיקולי מוסר וצדק חברתי.

 

מוסד הידועים בציבור מעוגן בחוקי מ"י, ובמשך השנים נבנה ועוגן בהלכה הפסוקה. המושג, שגור בפי החברה הישראלית, אולם מעטים יודעים מה באמת הופך בני זוג "לידועים בציבור" ומקנה להם זכויות וחובות משפטיות האחד כלפי השנייה.

 

בכדי להיחשב "ידועים בציבור" על בני הזוג לקיים של תנאים מהותיים והם חיי משפחה וניהול משק בית משותף. המבחן לקיום התנאים הללו הינו מבחן סובייקטיבי- אזי הכיצד בני הזוג עצמם ראו את מערכת היחסים ביניהם.

 

כחלק מגמתו של המשפט הישראלי לשלול מגבלות פורמאליות להכרה כידועים בציבור, סירבה הפסיקה להגדיר זמן מינימום הכרחי של מגורים משותפים, לצורך הכרה בבני זוג כידועים בציבור.

 

כשם שאצל זוגות נשואים, אין תבנית אחת של חיי משפחה במשק בית משותף, כך גם הדבר אצל ידועים בציבור. מבנה משק הבית וחיי המשפחה משתנה מזוג לזוג בהתאם לגילם, ארץ מוצאם, מצבם הכלכלי, הרגלי חייהם וכיוצ"ב. משכך ביהמ"ש בוחן כל מקרה על פי נסיבותיו וקובע אם בני הזוג שלפניו עומדים בהגדרה "ידועים בציבור".

 

המבחן הסובייקטיבי, המשמש בסיס לקביעת מהות היחסים, הביא להרחבתן של אמות המידה המאפשרות הכרה במערכת יחסים שונות כידועים בציבור:

הדרישה למגורים משותפים, כתנאי הכרחי להכרה של ידועים בציבור, התרככה עם השנים וכיום העדר מגורים משותפים אינו שולל בהכרח את היות בני הזוג ידועים בציבור. אף מגורים בחדרים נפרדים אין בו לבדו בכדי לשלול הכרה.

כך גם קיומם של קשרים אינטימיים במקביל לקשר עם בן הזוג, ואף הפסקת יחסי האישות עם בן הזוג לא שוללים את האפשרות לכרה בבני הזוג כידועים בציבור.

מריבות תכופות ואלימות בין בני הזוג, אף הם לא שללו את האפשרות להכרה כידועים בציבור.

בסוגיה הרכושית נקבע שהפרדת רכוש כשלעצמה אינה בהכרח שוללת הכרה בבני הזוג כידועים בציבור.


נטל ההוכחה בדבר קיומם של מאפיינים אלה מוטל על הטוען למעמד של ידוע בציבור. על הטוען לשכנע את בית המשפט כי "חיי המשפחה במשק בית משותף" התקיימו כפועל יוצא טבעי מחיי משפחה משותפים כנהוג וכמקובל בין בעל ואשה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים. ביהמ"ש יתן את דעתו להתנהגות בני הזוג במהלך השנים כפי שעלתה בעדויותיהם, בבחינת עובדות, תוך הסתייעות בעדות בני הזוג כעדות מסתברת יותר והמתאימה לאותה התנהגות.

bottom of page