סעיף 13 (א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959 מאפשר לשנות פסק דין למזונות: "שינויים בנסיבות בית המשפט רשאי לשנות את אשר נקבע בהסכם, בויתור ובפסק דין, אם ראה לעשות כן על סמך נסיבות שנודעו למבקש או שנשתנו אחרי ההסכם, הויתור או פסק הדין"

טרם פרסום הלכת בע"מ 919/15 ששינתה את ההלכה במזונות, היו מזונות קטינים שנקבעו בפסק דין היו ניתנים לשינוי, רק בתנאי שהוכח שינוי מהותי בנסיבות הקיימות לעומת הנסיבות כפי שהיו בעת מתן פסק הדין.

מה החידוש שהביא בעקבות בע"מ 919/15 בכל הנוגע להפחתת מזונות שנקבעו בהסכם

לאור המצב המשפטי הקיים כיום, היינו לרבות השפעתה של הלכת 919/15 על שיעור המזונות אותו ראוי לקבוע. בית המשפט יבחן את סוגיית שינוי הנסיבות העובדתי בעין מקלה יותר ופחות קפדנית מזו שנהוג היה עד כה.

האם ניתן להפחית מזונות על בסיס הלכת בע"מ 919/15 בלבד ללא שינוי נסיבות כלשהו

התשובה לשאלה זו שלילית. אין לראות בהלכת 919 כשלעצמה, משום שינוי נסיבות המצדיק "פתיחת" הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין. גישה זו נובעת מתוך הרצון לשמור על חופש החוזים וההנחה כי הצדדים בעת הסכמתם ידעו כי אפשר הוא שהדין ישתנה, הן בשל כך שהסכם גירושין הוא הסכם מורכב הכולל הסכמות רבות ושונות אשר האחת תלויה בשנייה ובמרחק הזמן לא ניתן לבודד כל הסכמה והסכמה והסיבה שהביאה לגיבושה בדרך כזו או אחרת והן בשל החשיבות בשמירה על יציבות משפטית.

סיכום הדברים

כאשר עסקינן בתביעה להפחתת מזונות שהוסכמו במסגרת הסכם גירושין כולל, מטעמים של שינוי נסיבות, לא תשמש הלכת 919/15 כעילה יחידה לשינוי הנסיבות אלא אך ורק באם יוכח ראשית דבר, שינוי נסיבות עובדתי אשר בית המשפט יסבור כי יש בו להצדיק את שינוי שיעור המזונות הוא יוסיף ויבחן לצורך אומדנם גם את השפעת הלכת 919/15 על שיעור המזונות. בחינת שינוי הנסיבות העובדתי תעשה, מחד, באופן קפדני פחות, ומאידך, תוך הקפדה על דרישת תום ליבו של המבקש.