top of page

גישור

גישור הינו כלי, המאפשר לבני זוג לסיים את המחלוקות שביניהם או להגיע להבנות בנושאים שנויים במחלוקת, מחוץ לכותלי בית המשפט. המטרה בהליך הגישור הינה, יישוב המחלוקות שלא במסגרת המשפטית ומבלי להיות כבול להליך המשפטי, תוך הבנה שניתן להביא הכל לשולחן בצורה חופשית ומתוך מטרה כנה, וזאת באמצעות צד שלישי שהוא נטרלי לחלוטין. ובכל זאת גם להליך גישור, כמו כל כלי, יתרונות לצד חסרונות.

פניתם לגישור?? כללים חשובים שחייבים לדעת!

 

 1. למגשר אין סמכות להכריע בסכסוך!

 2. אין לכפות עליכם לחתום על הסדר הגישור

 3. השופט המליץ על הליך גישור? המלצתו הינה בגדר רשות ולא חובה אולם לעיתים סירוב עלול להציג עצמכם בפני השופט באור שלילי.

 4. הינכם רשאים להפסיק את הגישור בכל עת

 5. הפסקת הגישור באמצע לא תשפיע על תוצאות הדיון בבית המשפט.

 6. המגשר רשאי להיפגש עם בני הזוג ביחד או לחוד.

 7. המגשר רשאי ואמור להיפגש עימכם גם ללא עורך הדין המיצג אתכם.

 8. דברים אשר נאמרים במהלך הגישור הינם חסויים ולא ישמשו ראיה במהלך המשפט

 9. למגשר אסור להשתמש במידע שהגיע אליו במהלך הגישור מלבד שימוש לצורך הגישור

 10. טיוטות הסכמי גישור שלא התגבשו לכדי הסכם כולל חתום, הינן חסויות להצגה בפני ביהמ"ש

 11. המגשר חייב לשמור על סודיות מידע אפילו כלפי צד לגישור, אם התבקש לעשות כך ע"י הצד האחר.

 

יתרונות וחסרונות בהליך הגישור

 

חסכון בזמן – הליכים משפטיים מתנהלים מטבע הדברים בשעות העבודה הקונוונציונליות. מכאן שהופעה לדיונים כרוכה בהפסד ימי עבודה עבור הצדדים. הליך הגישור יכול להיעשות בשעות הערב לאחר תום יום העבודה או בימי ששי, והצדדים אינם מפסידים ימי עבודה. לכך שני יתרונות נלווים: חסכון בימי החופשה, וכן הימנעות מהצורך הסביר במקום העבודה את סיבת ההיעדרות. חסכון בזמן זהו יתרון מובהק של הליך הגישור. (...)

 

הפסקת הליך גישור באמצע

 

התחלתם הליך גישור ואתם חפצים להפסיקו מכל סיבה שהיא- מה באפשרותכם לעשות ומהן ההשלכות המשפטיות?? האם גם מגשר יכול להתפטר?

הנכם רשאים להפסיק את הגישור בכל שלב ולפנות לבית המשפט והכל בתנאי שמסרתם הודעה על כך לצד השני ולמגשר. כמו כן גם המגשר זכאי להפסיק את הגישור באמצע על פי שיקול דעתו.

חשוב לדעת כי להפסקת הגישור באמצע אין השלכות משפטיות- עצם העובדה כי צד זה או אחר הפסיק את הגישור לא תשמש לחובתו בבית המשפט.

יש לדעת כי הדברים אשר נמסרו למגשר, ההסכמות אותן הספקתם לגבש ובעצם כל מה שנעשה במהלך הגישור, הינו חסוי ולא ישמש כראיה במשפט.

גם המגשר אינו רשאי למסור לבית המשפט מדוע הליך הגישור לא צלח והמגשר אף אינו רשאי לייתן חוות דעת לבית המשפט לגביכם.

באם הופסק הליך הגישור באמצע, יחודשו ההליכים המתקיימים בבית המשפט.

 

 

גישור מהו?

 

גישור הינו כלי, המאפשר לבני זוג לסיים את המחלוקות שביניהם,או להגיע להבנות בנושאים שהם שנויים במחלוקת, מחוץ לכותלי בית המשפט.

 

המטרה בהליך הגישור הינה, יישוב המחלוקות שלא במסגרת המשפטית ומבלי להיות כבול להליך המשפטי,תוך הבנה שניתן להביא הכל לשולחן בצורה חופשית ומתוך מטרה כנה,וזאת באמצעות צד שלישי שהוא נטרלי לחלוטין. (...)

bottom of page