top of page

מזונות ילדים

האם ניתן לשנות את גובה המזונות אחרי פסק דין? מהם מזונות מינימאליים? איך ניתן לגבות מזונות מאבא שמסרב לשלמם? מהם דמי מדור והאם אימא שמשלמת משכנתא או גרה אצל הוריה עדיין זכאית לקבל דמי מדור?

מזונות ילדים - כללים בעידן המודרני

 

החוק:

חובתו של אב במזונות ילדיו מעוגנת בהוראות סעיף 3 (א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי"ט-1959 (להלן "חוק המזונות"), אשר קובע כדלקמן: "אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו לפי הוראות הדין החל עליו". (...)                                                   

הפחתת מזונות בעקבות ההלכה החדשה במזונות - בעמ 919/15

 

סעיף 13 (א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959 מאפשר לשנות פסק דין למזונות:

 

"שינויים בנסיבות

בית המשפט רשאי לשנות את אשר נקבע בהסכם, בויתור ובפסק דין, אם ראה לעשות כן על סמך נסיבות שנודעו למבקש או שנשתנו אחרי ההסכם, הויתור או פסק הדין"

טרם פרסום הלכת בע"מ 919/15 ששינתה את ההלכה במזונות, היו מזונות קטינים שנקבעו בפסק דין היו ניתנים לשינוי, רק בתנאי שהוכח שינוי מהותי בנסיבות הקיימות לעומת הנסיבות כפי שהיו בעת מתן פסק הדין. (...)

מזונות זמניים

 

מהם מזונות זמניים?

הליכי גירושין אשר מתנהלים בבית המשפט צפויים להימשך על פני חודשים ולעיתים אף על פני שנים. לפיכך, הסעד של מזונות זמניים בה למנוע מצב בו עד לפסיקת בית המשפט בתביעה למזונות יוותרו האישה ו/או הילדים ללא מזונות מן הבעל. (...)

 

מדור ומשכנתא

 

חובת המדור

חובת אב במזונות ילדים כוללת גם את חובת האב לספק מדור לילדיו. בעניין המדור ביהמ"ש יפסוק בדר"כ 30% מסכום שכר דירה עבור ילד אחד, 40% עבור שני ילדים ו- 50% ומעלה עבור שלושה ילדים ויותר.

 

מה הדין כאשר האם אינה משלמת שכ"ד אלא משלמת משכנתא

ביהמ"ש קובע כי גם כאשר האם רכשה דירה ונטלה על עצמה משכנתא יש לחייב את האב בהשתתפות במדורם של הילדים- אזי האב יחויב ב"מדור רעיוני", שהרי ללא המשכנתא היה על האם לשכור דירה ולבקש חיוב האב בחלקו היחסי של הקטין במדור.

 

כאשר החזר המשכנתא החודשית גבוה מאוד, וחורג מעלות שכר דירה סביר ברמה בה הורגלה המשפחה, רכיב המדור הרעיוני יחושב לפי שווי שכר דירה סביר, ויתרת המשכנתא החודשית תהיה בגדר רכיב שאין על האב להשתתף בו.

בן הזוג מסרב לשלם מזונות??? יש פתרון!

 

למרבה הצער לא מעטים הגרושים שסבורים כי דמי המזונות החודשיים אותם הם משלמים לבת זוגתם לשעבר לשעבר לבטח משמשים אותה לתענוגותיה האישיים. נבצר מבינתם כי לרוב דמי המזונות מספיקים בקושי לכיסוי צרכיהם הבסיסים של ילדים אשר גדלים בשנות ה- 2000. (...)

 

אב מחויב לשאת בהוצאות המדור של ילדיו גם אם האם מתגוררת בדירה בבעלותה ללא משכנתא

 

בית המשפט המחוזי קבע כי אב יהודי אינו פטור מלשאת בהוצאות מדור עבור ילדיו וזאת גם כאשר האם מתגוררת בדירה בבעלותה שעליה לא רובץ חוב משכנתא וזאת בניגוד להלכה שנהגה בבתי המשפט לפיה אב אינו חייב לשאת במדור רעיוני עבור ילדיו אם בפועל הוצאה זו אינה קיימת. (...)

 

bottom of page