top of page

ייפוי כוח מתמשך – תשובות לשאלות נפוצות

 

מה זה ייפוי כוח מתמשך? 

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכם לתכנן את העתיד על פי רצונכם ולדאוג לכך כי אדם ספציפי עליו אתם סומכים ינהל במקומכם את העניינים ויקבל החלטות, כשאתם לא תהיו מסוגלים לעשות זאת בעצמכם. 

סמכות מיופה הכוח הוא לפעול בנעליו של ה"ממנה" (נותן ייפוי הכוח) בקשר לעניינים המפורטים בייפוי הכוח. 

המדובר בכלי שיכול להוות חלופה לאפוטרופסות, כלי שניתן לעשות בו שימוש ללא מעורבות בית המשפט ופתרון נהדר למניעת מחלוקות בין האנשים שאתם יקרים להם.

 

מי יכול לתת ייפוי כוח מתמשך? 

בגיר בעל כשירות משפטית: "מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – בהינתן התאמות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" (ס'32א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962)

 

מי יכול להתמנות כמיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך?

אדם בגיר שלא מונה לו אפוטרופוס, ואין ייפוי כוח מתמשך תקף בעניינו. 

 

מי אינו יכול להתמנות כמיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך?

 • פושט רגל שלא ניתן לו הפטר או חייב מוגבל לא יכול להתמנות כמיופה כוח בעניינים רכושיים

 • מי שנותן לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום 

 •  מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום 

 • מי שהינו עוה"ד או בעל המקצוע שערך את ייפוי הכוח המתמשך

 • מערכת יחסים אישית - לא ימונה מי שכבר מונה כמיופה כוח של 3 אנשים 

 

מה ייפוי כוח מתמשך כולל:

 • קביעת זהות מיופה הכוח אותו אתם מבקשים למנות. ניתן למנות יותר ממיופה כוח אחד וכן ניתן למנות מיופי כוח חלופים. 

 

 • קביעה מהם העניינים שבסמכות מיופה הכוח: עניינים אישיים, רכושיים או רפואיים. 

 

 • ניתן לתן הנחיות מקדימות למיופה הכוח בהן שבהן יפרט, נותן ייפוי הכוח המתמשך, את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי מיופה הכוח בעניינים הנכללים בייפוי הכוח (למעט הנחיות בקשר לטיפול רפואי לפי חוק החולה הנוטה למות). 

 

 • מתן הוראה אשר למועד שבו ייפוי הכוח ייכנס לתוקף. המדובר בהוראה שהינה בגדר רשות. בהיעדר הוראה מיוחדת ייכנס ייפוי הכוח לתוקף על פי חוות דעת מומחה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. 

 

 • קביעת "אדם מיודע" קרי צד ג' אותו יש ליידע, בין היתר, בדבר כניסת ייפוי הכוח לתוקף. מדובר במעיין כלי פיקוח על מיופה הכוח. הממנה יכול לקבוע גם כי מיופה הכוח מחויב יהיה לדווח ל"אדם מיודע" בדבר החלטות או פעולות בנושאים שבייפוי הכוח ובתנאים שיוגדרו על ידי הממנה.

 

 • ניתן לקבוע תנאים לפקיעה של ייפוי הכוח. 

 

מהן הפעולות שאסור למיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך לבצע

 • איסור ביצוע פעולה שלפי מהותה או לפי דין על הממנה לבצעה אישית – המדובר בפעולות כגון  אימוץ, השתתפות בבחירות, המרת דת. 

 • למיופה כוח אסור לבצע פעולות הדורשות הסמכה מפורשת – המדובר בפעולות כגון אשפוז פסיכיאטרי.  

 • פעולות המצריכות אישור בית משפט מראש - דוגמת עסקאות נדל"ן והסתלקות מעיזבון. 

 

האם מיופה הכוח זכאי לשכר על פועלו?

מיופה הכוח יהיה זכאי לשכר בכפוף לכך כי נקבע שכר מפורשות וצוין שיעורו במסגרת ייפו הכוח. 

 

ומה בנוגע להחזר הוצאות שהוציא מיופה הכוח?

מיופה כוח רשאי לנכות מנכסי הממנה את ההוצאות הסבירות שהוציא לשם הפעלת סמכויותיו לפי ייפוי הכוח

 

מה סמכות מיופה הכוח אחרי מות הממנה?

במקרה של פטירת הממנה, כל עוד לא הוסמך מנהל עיזבון כדין או גורם אחר, מוסמך מיופה כוח לענייני רכוש להמשיך לטפל בתשלומים שוטפים, ניהול שוטף של נכס או עסק ותשלום הוצאות אבלות למשך תקופה מרבית של עד 90 ימים בשים לב לכך כי קיימות פעולות מסוימות המחייבות אישור בית משפט. 

 

למי עליי לפנות על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך?

רק מי שהינו עו"ד, עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי  ואין לו עניין אישי בייפוי הכוח. ניתן לפנות למשרדנו לצורך קבלת הצעת מחיר. 

 

bottom of page