כויות פנסיוניות שנצברו על ידי מי מבני הזוג בזמן חיי הנישואין, הן נכסים בני חלוקה בעת הגירושין, כך קובע סעיף 5(ג) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, וכך גם איזון הזכויות הסוציאליות במסגרת הלכת השיתוף.

הזכות לאיזון בפקיעת הנישואין (תיקון מס' 4)  תשס"ט-2008

5. (א)  עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט –

………

(2) גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות;

(תיקון מס' 4) תשס"ט-2008 (ג) בסעיף זה, "כלל נכסי בני הזוג" – לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות.

כשמדובר בפנסיה תקציבית, יועבר חלקו של בן/בת הזוג לשעבר, ישירות אליו על ידי המוסד המשלם ואין צורך בחיכוך או בין בני הזוג לשעבר, בעניין זה.

שלבי ההליך

  1. שלב ראשון: הסכמה או החלטה שיפוטית הקובעים את "התקופה המזכה" קרי מועד תחילת השיתוף (המדובר בד"כ על מועד הנישואין) לצד מועד הקרע (המועד בו מסתיים השיתוף).
  2. שלב שני: פניה משותפת לאקטואר לצורך הכנסת פסיקתות למוסדות הרלוונטים. במסגרת הפסיקתות תינתנה הנחיות למוסד המשלם באשר לחלקו של בן הזוג בקצבה.
  3. שלב שלישי: הגשת הפסיקתות לערכאה השיפוטית לאישור ומתן תוקף של פס"ד.
  4. שלב רביעי: רישום פסה"ד אצל המוסד המשלם. המדובר בתנאי הכרחי לצורך קבלת חלקו של בן הזוג בקצבה.
  5. שלב חמישי: העברת הקצבה אל בן הזוג לשעבר תהא במועד שבו משולמת הקצבה קצבת הפנסיה לבן הזוג "החוסך".

האם קיימת אפשרות להוון את הסכום ולקבל סכום חד פעמי חלף קצבה חודשית?

התשובה לכך חיובית ואולם נדרשת לכך הסכמת שני בני הזוג.

האם ניתן לעקל את הסכום שמועבר לבת הזוג בגין חובות של בן הזוג החוסך?

התשובה לכך שלילית. הסכומים שאמורים להיות מועברים לבן הזוג לשעבר נחשבים כסכומים השייכים לו בלבד. במקרה של עיקול המוטל על זכויותיו של בן הזוג ה"חוסך" לא ניתן יהא להביא בחשבון את חלקו של בן הזוג לשעבר.