top of page

משמורת

מהי חזקת הגיל הרך ואצל מי יישארו הילדים? כמה פעמים בשבוע צפוי האב לקחת את ילדיו להסדרי ראיה ומהי משמורת משותפת? האם ניתן לכפות הסדרי ראיה וכל יתר הכללים הבסיסיים בעניין משמורת ילדים. 

הגירה פנימית – מעבר של הורה לעיר מרוחקת

 

אם מיום הקמתו של ביהמ"ש לענייני משפחה ועד לא מכבר ההלכה המשפטית והנוהג בדבר מעבר מקום מגורים בעת גירושין היה ברור: בעיתות גירושין הילדים עוזבים, יחד עם האימא אשר רשאית "לדלג" בין ערים עפ"י בחירתה ונוחיותה, הרי שבעת האחרונה, ובמיוחד בשלוש השנים האחרונות, חלה תמורה קיצונית בפסיקתם וגישתם של שופטי ביהמ"ש בישראל. (...)                                                   

שמירת שבת כתנאי לקיום הסדרי ראיה

 

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי לא ניתן להציב כתנאי לשהיית ילדים עם אביהם, התחייבות מצידו הילדים לכך שהילדים לא יחללו שבת עמו, שעה שהאב בעצמו אינו שומר שבת, ובכך ביטל את התחייבותו הראשונית שלא האב לעשות כן.

 

האם יש לחייב אב חילוני לכך שבעת שהותם של ילדיו עמו, יקפיד הוא כי ילדיו ישמרו מצוות, לא ייסעו בשבת, לא יאכלו חמץ ויקפידו על חבישת כיפה? זו עניינה של ההחלטה אשר ניתנה בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה מפי כב' השו' אספרנצה אלון. (...)

 

bottom of page