top of page

בקשה ליישוב סכסוך במשפחה בהתאם לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014

בני זוג שנתגלע ביניהם סכסוך חייבים להגיש בקשה ליישוב סכסוך טרם הגשת תביעה לבית המשפט למשפחה או לבית הדין הרבני.
לאחר הגשת הבקשה חלה תקופה של עיכוב הליכים במהלכה בני הזוג מנועים מלהגיש תביעות לבית המשפט למשפחה או לבית הדין הרבני, למעט במקרים דחופים.

 

במהלך תקופת עיכוב ההליכים ניתן לפנות לביהמ"ש בבקשות דחופות בלבד כגון צו לשמירת מצב קיים או פסיקת מזונות זמניים וכן ניתן לפנות בבקשה לקצר את תקופת עיכוב ההליכים.

 
לאחר הגשת הבקשה מוזמנים בני הזוג לפגישת גישור בנוכחות עובדת סוציאלית. הפגישה נערכת ללא תשלום ביחידת הסיוע ובמסגרתה מוצעות לבני הזוג דרכים ליישוב הסכסוך בהסכמה ובדרכי שלום.

 

במקרה שההליך ביחידת הסיוע לא צלח, ייסגר התיק והצד שהגיש את הבקשה לישוב הסכסוך יהיה רשאי להגיש תביעה לערכאה שיפוטית על פי שיקול דעתו. 
 

"היתרון" שניתן לבן הזוג אשר הגיש את הבקשה הוא הזכות לבחור האם הסכסוך יתברר בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני כאשר לרשותו עומדת תקופה בת 15 במהלכה בן הזוג השני אינו יכול לעתור בתביעות מטעמו.

 
בתום 15 ימים, יוכל גם בן הזוג שמנגד להגיש כתבי תביעה מטעמו. 

  • משרד עורכי דין

  • משרד עורכי דין

bottom of page