top of page

10 טיפים לקראת חתימה על הסכם גירושין

 

הסכם גירושין הוא הסכם משמעותי שילווה אתכם שנים רבות. להלן טיפים חשובים לקראת חתימה על הסכם גירושין, אשר יסייעו לכם במניעת הליכים משפטיים נוספים לאחר הגירושין:

 

1. הסכם גירושין חייב לכלול התייחסות לסוגיות הבאות:

 • מזונות ילדים כולל מדור והוצאות מדור

 • התייחסות להוצאות חריגות כגון משקפי ראיה ואבחונים

 • משמורת והסדרי ראייה לרבות הסדרי ראייה בזמן חגים, ימי מחלה של הילדים וחופשות בית ספר

 • סוגיית חינוך הילדים

 • פירוק שיתוף בנכסים וברכוש שנצבר

 • חלוקת מטלטלין  

 • חשבונות בנק

 • מזונות אישה ו/או ילדים

 • מתן הגט עצמו לרבות התייחסות לכתובה ולתוספת הכתובה (לרוב נהוג שהאישה, בכפוף לאישור וסידור תנאי הגט, מוותרת על כתובתה).

 • על ההסכם לכלול איזונים של קופ"ג, זכויות סוציאליות, קרנות פנסיה וכיוצ"ב, של בני הזוג. באם הצדדים ויתרו על איזון יש לכתוב זאת מפורשות.

 • על ההסכם לכלול התייחסות לחובות אשר נצברו ע"ש מי מבני הזוג בזמן הנישואין.

 • יש להסדיר מי מהצדדים נהנה מקצבת המוסד לביטוח לאומי ומשאר ההטבות אשר ניתנות כיום לחד הוריים כגון נקודות זיכוי במס הכנסה והנחה בארנונה.

 

2. ככל שחלוקת הרכוש מורכבת יותר יש לקבוע מראש, במסגרת ההסכם, מומחים כלכליים כגון אקטואר ושמאי אשר יסייעו לכם עד כמה שניתן לחלק את הרכוש בצורה מדויקת והוגנת.

 

3. יש ליתן את הדעת לגבי האפשרות של הגירה פנימית או לחו"ל לרבות ערי מגורים מוסכמות,  מרחק הגירה מוסכם וחלוקת נטל הסעות מהסדרי         הראיה ובחזרה.

 

4. מומלץ לקבוע גורם מוסכם אליו ההורים ייפנו במטרה ליישוב מחלוקות, טרם פנייה לביהמ"ש. לדוגמא, ניתן לקבוע כי בעניין הוצאות רפואיות חריגות יכריע רופא המשפחה.

5. על ההסכם להיות כתוב באופן שאינו משתמע לשתי פנים – הדבר יסייע גם להקלת הגבייה בהוצאה לפועל במידת הצורך.

6. יש לוודא כי ההסכם סוגר, ככל שניתן, פרצות  ועילות לחידוש הדיונים. אמנם ישנם נושאים דינאמיים כגון הסדרי ראיה אך יש לקבוע עקרונות ברורים לרבות חלופות.

7. על ההסכם, לנבא, ככל שניתן, התרחשויות עתידיות כגון: לימודים גבוהים, רישיון נהיגה והסדר תשלומים בזמן השירות הצבאי.

8. כיוון שקיימת אפשרות עתידית לעתור לביהמ"ש בתובענה לביטול הסכם, הגדלת ו/או הפחתת מזונות וכו', מומלץ לתת את הדעת לגבי שיפוי.

9. אין לזלזל בערכם של פרטים קטנים כגון מיטלטלין משותפים בבית המגורים, אלבומים ומזכרות.... הזנחת פרטים קטנים עלולה לעלות לנו בהמשך.

10. יש להתייחס לאופן אישור ההסכם בביהמ"ש ובביה"ד הרבני, מועדים ואגרת בית משפט.

bottom of page