top of page

מזונות אישה

באילו מקרים אישה מפסידה את זכותה למזונות? האם לכל הנשים הנשואות באשר הן קמה הזכות לתבוע מזונות? האם אישה חייבת לצאת לעבוד? האם אישה יכולה לתבוע מזונות מהורי בעלה?

מזונות אישה

 

החוק ומקורו 

עפ"י סעיף 2 (א) לחוק המזונות, אדם חייב במזונות בן זוג בהתאם לדין האישי החל עליו. במידה ומדובר בבני זוג יהודים שנישאו כדת משה וישראל, תהא האישה זכאית למזונות מבעלה, מתוקף הדין העברי. (...)                                                   

האם אישה חייבת לצאת לעבוד?

 

מקור החיוב בתשלום מזונות אישה הינו הדין העברי. עפ"י הדין העברי, זכותה של אישה לקבלת מזונות קודמת למעשה ידיה.הכלל הבסיסי בדין העברי הוא כי הבחירה האם לצאת לעבוד נתונה לשיקולה של האישה- האישה בהחלט יכולה לומר שהיא איננה עובדת ועל כן בעלה חייב לזון אותה. (...)

 

bottom of page